Město Lanžhot
Město Lanžhot

Pracovní řád MěÚ


V souladu s ustanovením § 82 odst.l Zákoníku práce č. 65/l965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., vydává starosta města
pracovní řád viz §110 odst.3 a odst.4, písm.e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.


Čl. 1
Rozsah platnosti

Pracovní řád je závazný pro Město Lanžhot (dále jen zaměstnavatel) a všechny zaměstnance, kteří jsou k němu v pracovním poměru. Na zaměstnance činné pro zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se pracovní řád vztahuje, jen pokud to vyplývá z jeho dalších ustanovení, z ustanovení pracovně právních předpisů nebo z uzavřené dohody.
Tento pracovní řád rozvíjí Zákoník práce a další právní předpisy vztahující se k samosprávě.


Čl. 2
Pracovní poměr
 1. Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, u starosty a místostarosty volbou.
 2. Před vznikem pracovního poměru je zaměstnanec povinen vyplnit osobní dotazník, podrobit se vstupní lékařské prohlídce, předložit doklad o vzdělání, potvrzení o dosavadním zaměstnání, prokázat skončení předchozího pracovního poměru.
 3. Manželé, druh, družka, rodiče a děti, sourozenci a osoby v jiném příbuzenském vztahu, nemohou být přijímáni do funkcí, kde by byl jeden z nich podřízen druhému, nebo podléhal jeho přímé kontrole.
 4. Pracovní smlouvy uzavírá starosta města.Před uzavřením pracovní smlouvy seznámí zaměstnavatel pracovníka s právy a povinnostmi, pracovními a mzdovými podmínkami. Změnu pracovní smlouvy lze provést pouze dohodou účastníků a v případech uvedených v § 37 zák. práce. Změna musí být provedena písemně.
  Při nástupu do práce je přímý nadřízený povinen seznámit zaměstnance s pracovním řádem, s bezpečnostními předpisy a s vnitřními směrnicemi.
   
 5. Pracovní smlouva se uzavírá písemně, nejpozději v den nástupu do práce s tříměsíční zkušební dobou, pokud není sjednána jinak, s výjimkou případu uvedených v § 37 Zákoníku práce. Jedno vyhotovení se vydá zaměstnanci. Pracovní poměr se sjednává zpravidla na dobu neurčitou. Podle § 31 zák. práce může být sjednán u i na dobu určitou.
 6. Pracovní poměr může být rozvázán pouze způsoby a za podmínek uvedených v § 42-58 zákoníku práce.
  Při skončení pracovního poměru je pracovník povinen odevzdat předměty a pracovní pomůcky svěřené mu v souvislosti s pracovním poměrem a vyhotovit jejich seznam.
  Dále je povinen odevzdat předměty náležející osobnímu vybavení, pracovní pomůcky, knihy, časopisy apod., a to ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení.
  Dále je povinen informovat přímého nadřízeného o stavu plnění uložených úkolů.
   
 7. Při skončení pracovního poměru vydá zaměstnavatel pracovníkovi hodnocení, pokud o to zaměstnanec požádá.

Čl. 3
Pracovní kázeň

Všichni zaměstnanci jsou povinni vedle povinností stanovených Zákoníkem práce a dalšími obecně závaznými pracovně právními předpisy zejména :

 1. Dodržovat pracovní řád a předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané
  1. pravidla požární ochrany a BOZP
  2. zákon o obcích
  3. zákon o správním řízení
  4. organizační řád
  5. vnitřní směrnice
 2. Ohlašovat neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje, jako je sňatek, rozvod, narození či úmrtí člena rodiny, změny související s brannou povinností, nemocenským a sociálním pojištěním i dalšími okolnostmi rozhodnými pro pracovní poměr a platové podmínky.
 3. Průběžně prohlubovat svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce.
 4. Dodržovat a plně využívat pracovní dobu, příchod a odchod a každé vzdálení se z pracoviště v průběhu pracovní doby oznámit nadřízenému a vyznačit v evidenci docházky.
 5. Dodržovat předpisy a pokyny týkající se zajištění bezpečnosti provozních budov zaměstnavatele, ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a dbát o jeho nejúčelnější využití. Dodržovat zásady účelného a řádného hospodaření s finančními prostředky zaměstnavatele, nejednat v rozporu s jeho oprávněnými zájmy.
 6. V pracovní době nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky a nenastupovat pod jejich vlivem do práce.
 7. Dodržovat zákaz kouření na pracovišti.
 8. Odkládat svršky a osobní předměty, které obvykle nosí do práce, na určené místo, což jsou stoly a skříně a ochránit proti zcizení. Zaměstnanec je povinen při vzdálení se z pracoviště uzamknout kancelář. Bezpečně ukládat razítka, spisy a pomůcky.
 9. Na pracoviště nastoupit vkusně a čistě ustrojen, udržovat soustavně pořádek na pracovišti.
 10. Vykonávat práci nestranně a za práci nebo v souvislosti s ní nepřijímat dary a jiné výhody.
 11. Nesdělovat nikomu skutečnosti o platových poměrech svých ani jiných zaměstnanců.
 12. Dodržovat zásady spolupráce a ve styku se spolupracovníky a s veřejností být zdvořilý a ochotný.

Starosta a místostarosta jsou kromě toho povinni vedle povinností stanovených Zákoníkem práce zejména:

 1. Seznamovat podřízené pracovníky s pracovně právními předpisy, včetně předpisů o bezpečnosti práce, o ochraně zdraví při práci, s organizačními a interními předpisy, předpisy týkajícími se jejich činnosti, jakož i kontrolovat jejich dodržování.
 2. Vytvářet podmínky pro práci podřízených pracovníků, tuto kontrolovat a dbát o soustavné prohlubování kvalifikace pracovníků a uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb.

Čl. 4
Pracovní doba
 1. Pracovník je povinen odpracovat za týden 40 hodin. Pracovní doba je stanovena zaměstnavatelem.
  1. Pro všechny pracovníky s ohledem na úřední dny je začátek pracovní doby vždy v 7.00 hodin.
  2. Pro administrativní pracovníky je stanovena takto:
   pondělí 7.00 - 17.00
   úterý 7.00 - 14.00
   středa 7.00 - 18.00 
   čtvrtek 7.00 - 16.00 
   pátek 7.00 - 12.30.
  3. Ostatní pracovníci mají pracovní dobu pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hodin.
 2. Zaměstnanec je povinen být na začátku pracovní doby na svém pracovišti a odchází z něho po ukončení pracovní doby.
 3. Zaměstnanec je povinen řídit se pokyny a opatřeními sledujícími dodržování a využívání pracovní doby k evidenci a kontrole docházky.
 4. Přestávka v práci na jídlo a oddech trvá 30 minut.
 5. Podrobnosti pro výkon přesčasové práce jsou stanoveny v § 96 a následujících zákoníku práce, na které pracovní řád odkazuje.

Čl. 5
Dovolená na zotavenou
 1. Dovolená na zotavenou je čerpána dle plánu dovolených na kalendářní rok.
 2. Před nástupem dovolené vyplní zaměstnanec tiskopis dovolenka a předloží jej svému nadřízenému k podpisu. V případě, že z vážných rodinných nebo osobních důvodů potřebuje zaměstnanec čerpat dovolenou mimo stanovený plán dovolených, je povinen o dovolenou svého nadřízeného požádat, vždy však před jejím nástupem.

Čl. 6
Překážky v práci
 1. Je-li překážka v práci zaměstnanci známá předem, je povinen včas požádat svého nadřízeného o poskytnutí pracovního volna. Není-li mu překážka v práci předem známa, je povinen ihned uvědomit svého nadřízeného.
 2. Překážku v práci a její trvání je zaměstnanec povinen řádně prokázat.
 3. Požaduje-li zaměstnanec pracovní volno bez náhrady mzdy, je povinen o to požádat včas písemnou žádostí. O poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy rozhoduje starosta.

Čl. 7
Mzda
 1. Mzda a náhrady mzdy jsou splatné pozadu za měsíční období. a to nejpozději ve výplatním termínu 12. kalendářní den následujícího měsíce. Připadne-li tento den na den pracovního klidu či státního svátku, bude výplata provedena v nejbližším následujícím pracovním dni.
 2. Mzda je poukazována na osobní konto pracovníka, nebo je vyplacena v pokladně MěÚ.

Mzdu těchto pracovníků lze vyplatit jiné osobě jen v případě, prokáže-li se písemnou plnou mocí. Zjistí-li zaměstnanec, že mu byla vyplacena vyšší nebo nižší mzda nebo provedena jiná neoprávněná platba, je povinen na to upozornit mzdovou účtárnu.


Čl. 8
Pracovní cesty
 1. Zaměstnance vysílá na pracovní cestu starosta.
 2. Zaměstnanec je povinen ihned po návratu z pracovní cesty informovat o jejím výsledku přímého nadřízeného.
 3. Písemné doklady potřebné k účtování pracovní cesty a vyúčtování pracovní cesty předloží zaměstnanec zaměstnavateli do deseti dnů po skončení pracovní cesty, nejpozději poslední den v měsíci, v němž byla pracovní cesta uskutečněna.
 4. Byla-li zaměstnanci poskytnuta záloha na pracovní cestu, je povinen provést její vyúčtování do deseti dnů po skončení pracovní cesty.

Čl. 9
Náhrada škody
 1. Vznikne-li zaměstnanci škoda, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec neohlásí škodu zaměstnavateli do l5 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl, nárok na náhradu škody zaniká.
 2. Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz (popř.svědek úrazu), je povinen bez odkladu uvědomit o tomto zaměstnavatele.

Čl. 10
Porušení pracovní kázně

Jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem se posuzuje zejména:

 1. jednání, které odporuje slušnému chování, dobrým mravům, a které poškozuje dobré jméno zaměstnavatele,
 2. neomluvené zameškání pracovní směny nebo její části,
 3. zaviněné jednání proti majetku zaměstnavatele,
 4. požívání alkoholických nápojů a omamných prostředků v pracovní době.

V případě porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem může být se zaměstnancem okamžitě zrušen pracovní poměr podle ustanovení § 53 Zákoníku práce.


Čl. 11
Závěrečná ustanovení
 1. Tento pracovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
 2. Starosta je povinen s tímto pracovním řádem seznámit všechny zaměstnance.


V Lanžhotě 16.01.2003
František Hrnčíř, starosta města

Radnice

Krizový portál

Logo

Aktuální počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 22 °C 9 °C
pondělí 29. 5. oblačno 22/10 °C
úterý 30. 5. zataženo 21/11 °C
středa 31. 5. jasno 20/9 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:155
TÝDEN:0
CELKEM:2132259

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

MA

Mobilní aplikzce pro AndroidMobilní aplikace pro Apple iOS

Facebook

Facebook

Info kanál

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů