Město Lanžhot
Město Lanžhot

Pracovní řád MěÚ


V souladu s ustanovením § 82 odst.l Zákoníku práce č. 65/l965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., vydává starosta města
pracovní řád viz §110 odst.3 a odst.4, písm.e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.


Čl. 1
Rozsah platnosti

Pracovní řád je závazný pro Město Lanžhot (dále jen zaměstnavatel) a všechny zaměstnance, kteří jsou k němu v pracovním poměru. Na zaměstnance činné pro zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se pracovní řád vztahuje, jen pokud to vyplývá z jeho dalších ustanovení, z ustanovení pracovně právních předpisů nebo z uzavřené dohody.
Tento pracovní řád rozvíjí Zákoník práce a další právní předpisy vztahující se k samosprávě.


Čl. 2
Pracovní poměr
 1. Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, u starosty a místostarosty volbou.
 2. Před vznikem pracovního poměru je zaměstnanec povinen vyplnit osobní dotazník, podrobit se vstupní lékařské prohlídce, předložit doklad o vzdělání, potvrzení o dosavadním zaměstnání, prokázat skončení předchozího pracovního poměru.
 3. Manželé, druh, družka, rodiče a děti, sourozenci a osoby v jiném příbuzenském vztahu, nemohou být přijímáni do funkcí, kde by byl jeden z nich podřízen druhému, nebo podléhal jeho přímé kontrole.
 4. Pracovní smlouvy uzavírá starosta města.Před uzavřením pracovní smlouvy seznámí zaměstnavatel pracovníka s právy a povinnostmi, pracovními a mzdovými podmínkami. Změnu pracovní smlouvy lze provést pouze dohodou účastníků a v případech uvedených v § 37 zák. práce. Změna musí být provedena písemně.
  Při nástupu do práce je přímý nadřízený povinen seznámit zaměstnance s pracovním řádem, s bezpečnostními předpisy a s vnitřními směrnicemi.
   
 5. Pracovní smlouva se uzavírá písemně, nejpozději v den nástupu do práce s tříměsíční zkušební dobou, pokud není sjednána jinak, s výjimkou případu uvedených v § 37 Zákoníku práce. Jedno vyhotovení se vydá zaměstnanci. Pracovní poměr se sjednává zpravidla na dobu neurčitou. Podle § 31 zák. práce může být sjednán u i na dobu určitou.
 6. Pracovní poměr může být rozvázán pouze způsoby a za podmínek uvedených v § 42-58 zákoníku práce.
  Při skončení pracovního poměru je pracovník povinen odevzdat předměty a pracovní pomůcky svěřené mu v souvislosti s pracovním poměrem a vyhotovit jejich seznam.
  Dále je povinen odevzdat předměty náležející osobnímu vybavení, pracovní pomůcky, knihy, časopisy apod., a to ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení.
  Dále je povinen informovat přímého nadřízeného o stavu plnění uložených úkolů.
   
 7. Při skončení pracovního poměru vydá zaměstnavatel pracovníkovi hodnocení, pokud o to zaměstnanec požádá.

Čl. 3
Pracovní kázeň

Všichni zaměstnanci jsou povinni vedle povinností stanovených Zákoníkem práce a dalšími obecně závaznými pracovně právními předpisy zejména :

 1. Dodržovat pracovní řád a předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané
  1. pravidla požární ochrany a BOZP
  2. zákon o obcích
  3. zákon o správním řízení
  4. organizační řád
  5. vnitřní směrnice
 2. Ohlašovat neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje, jako je sňatek, rozvod, narození či úmrtí člena rodiny, změny související s brannou povinností, nemocenským a sociálním pojištěním i dalšími okolnostmi rozhodnými pro pracovní poměr a platové podmínky.
 3. Průběžně prohlubovat svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce.
 4. Dodržovat a plně využívat pracovní dobu, příchod a odchod a každé vzdálení se z pracoviště v průběhu pracovní doby oznámit nadřízenému a vyznačit v evidenci docházky.
 5. Dodržovat předpisy a pokyny týkající se zajištění bezpečnosti provozních budov zaměstnavatele, ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a dbát o jeho nejúčelnější využití. Dodržovat zásady účelného a řádného hospodaření s finančními prostředky zaměstnavatele, nejednat v rozporu s jeho oprávněnými zájmy.
 6. V pracovní době nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky a nenastupovat pod jejich vlivem do práce.
 7. Dodržovat zákaz kouření na pracovišti.
 8. Odkládat svršky a osobní předměty, které obvykle nosí do práce, na určené místo, což jsou stoly a skříně a ochránit proti zcizení. Zaměstnanec je povinen při vzdálení se z pracoviště uzamknout kancelář. Bezpečně ukládat razítka, spisy a pomůcky.
 9. Na pracoviště nastoupit vkusně a čistě ustrojen, udržovat soustavně pořádek na pracovišti.
 10. Vykonávat práci nestranně a za práci nebo v souvislosti s ní nepřijímat dary a jiné výhody.
 11. Nesdělovat nikomu skutečnosti o platových poměrech svých ani jiných zaměstnanců.
 12. Dodržovat zásady spolupráce a ve styku se spolupracovníky a s veřejností být zdvořilý a ochotný.

Starosta a místostarosta jsou kromě toho povinni vedle povinností stanovených Zákoníkem práce zejména:

 1. Seznamovat podřízené pracovníky s pracovně právními předpisy, včetně předpisů o bezpečnosti práce, o ochraně zdraví při práci, s organizačními a interními předpisy, předpisy týkajícími se jejich činnosti, jakož i kontrolovat jejich dodržování.
 2. Vytvářet podmínky pro práci podřízených pracovníků, tuto kontrolovat a dbát o soustavné prohlubování kvalifikace pracovníků a uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb.

Čl. 4
Pracovní doba
 1. Pracovník je povinen odpracovat za týden 40 hodin. Pracovní doba je stanovena zaměstnavatelem.
  1. Pro všechny pracovníky s ohledem na úřední dny je začátek pracovní doby vždy v 7.00 hodin.
  2. Pro administrativní pracovníky je stanovena takto:
   pondělí 7.00 - 17.00
   úterý 7.00 - 14.00
   středa 7.00 - 18.00 
   čtvrtek 7.00 - 16.00 
   pátek 7.00 - 12.30.
  3. Ostatní pracovníci mají pracovní dobu pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hodin.
 2. Zaměstnanec je povinen být na začátku pracovní doby na svém pracovišti a odchází z něho po ukončení pracovní doby.
 3. Zaměstnanec je povinen řídit se pokyny a opatřeními sledujícími dodržování a využívání pracovní doby k evidenci a kontrole docházky.
 4. Přestávka v práci na jídlo a oddech trvá 30 minut.
 5. Podrobnosti pro výkon přesčasové práce jsou stanoveny v § 96 a následujících zákoníku práce, na které pracovní řád odkazuje.

Čl. 5
Dovolená na zotavenou
 1. Dovolená na zotavenou je čerpána dle plánu dovolených na kalendářní rok.
 2. Před nástupem dovolené vyplní zaměstnanec tiskopis dovolenka a předloží jej svému nadřízenému k podpisu. V případě, že z vážných rodinných nebo osobních důvodů potřebuje zaměstnanec čerpat dovolenou mimo stanovený plán dovolených, je povinen o dovolenou svého nadřízeného požádat, vždy však před jejím nástupem.

Čl. 6
Překážky v práci
 1. Je-li překážka v práci zaměstnanci známá předem, je povinen včas požádat svého nadřízeného o poskytnutí pracovního volna. Není-li mu překážka v práci předem známa, je povinen ihned uvědomit svého nadřízeného.
 2. Překážku v práci a její trvání je zaměstnanec povinen řádně prokázat.
 3. Požaduje-li zaměstnanec pracovní volno bez náhrady mzdy, je povinen o to požádat včas písemnou žádostí. O poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy rozhoduje starosta.

Čl. 7
Mzda
 1. Mzda a náhrady mzdy jsou splatné pozadu za měsíční období. a to nejpozději ve výplatním termínu 12. kalendářní den následujícího měsíce. Připadne-li tento den na den pracovního klidu či státního svátku, bude výplata provedena v nejbližším následujícím pracovním dni.
 2. Mzda je poukazována na osobní konto pracovníka, nebo je vyplacena v pokladně MěÚ.

Mzdu těchto pracovníků lze vyplatit jiné osobě jen v případě, prokáže-li se písemnou plnou mocí. Zjistí-li zaměstnanec, že mu byla vyplacena vyšší nebo nižší mzda nebo provedena jiná neoprávněná platba, je povinen na to upozornit mzdovou účtárnu.


Čl. 8
Pracovní cesty
 1. Zaměstnance vysílá na pracovní cestu starosta.
 2. Zaměstnanec je povinen ihned po návratu z pracovní cesty informovat o jejím výsledku přímého nadřízeného.
 3. Písemné doklady potřebné k účtování pracovní cesty a vyúčtování pracovní cesty předloží zaměstnanec zaměstnavateli do deseti dnů po skončení pracovní cesty, nejpozději poslední den v měsíci, v němž byla pracovní cesta uskutečněna.
 4. Byla-li zaměstnanci poskytnuta záloha na pracovní cestu, je povinen provést její vyúčtování do deseti dnů po skončení pracovní cesty.

Čl. 9
Náhrada škody
 1. Vznikne-li zaměstnanci škoda, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec neohlásí škodu zaměstnavateli do l5 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl, nárok na náhradu škody zaniká.
 2. Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz (popř.svědek úrazu), je povinen bez odkladu uvědomit o tomto zaměstnavatele.

Čl. 10
Porušení pracovní kázně

Jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem se posuzuje zejména:

 1. jednání, které odporuje slušnému chování, dobrým mravům, a které poškozuje dobré jméno zaměstnavatele,
 2. neomluvené zameškání pracovní směny nebo její části,
 3. zaviněné jednání proti majetku zaměstnavatele,
 4. požívání alkoholických nápojů a omamných prostředků v pracovní době.

V případě porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem může být se zaměstnancem okamžitě zrušen pracovní poměr podle ustanovení § 53 Zákoníku práce.


Čl. 11
Závěrečná ustanovení
 1. Tento pracovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
 2. Starosta je povinen s tímto pracovním řádem seznámit všechny zaměstnance.


V Lanžhotě 16.01.2003
František Hrnčíř, starosta města

Radnice

Krizový portál

Logo

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
slabý déšť 25 °C 14 °C
pondělí 15. 4. prudký déšť 16/12 °C
úterý 16. 4. déšť 13/6 °C
středa 17. 4. slabý déšť 12/5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:173
TÝDEN:4026
CELKEM:2328156

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů