Lanžhot - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

POPLATKY NA ROK 2024

Poplatky za komunální odpad, psa a kabelovou televizi se začnou vybírat až od 1. 2. 2024.

Sazebník poplatků platný na rok 2024

UPOZORNĚNÍ

Pokud si poplatník u poplatku za komunální odpad žádá o osvobození nebo úlevu od poplatku podle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je povinen skutečnosti pro osvobození doložit každý rok v termínu do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, nejpozději však do konce kalendářního roku. V případě, že nesplní tuto svou povinnost, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 

   

 POPLATKY MĚSTA

(Poplatky se platí na dva různé účty podle druhu poplatku.)

 

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ     700 Kč/osoba/rok

                                                                                                  (splatný do 31. března)

 

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je:

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,

e) nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která:

a) se narodila v průběhu platebního období,

b) je na pracovním nebo studijním pobytu v zahraničí po dobu delší než 1 rok,

c) je umístěna v léčebně pro dlouhodobě nemocné či obdobném léčebném zařízení po dobu celého kalendářního roku,

d) je přihlášená v sídle ohlašovny a její skutečný pobyt není znám,

e) žije mimo obec déle než 1 rok.

 POPLATEK ZA PSA 

- za 1 psa  ……………………………......……………………….....150 Kč/rok
- za každého dalšího psa …………………………………....200 Kč/rok
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let…....50 Kč/rok

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba                                           starší 65 let…………………………………………………….....150 Kč/rok        (splatný do 31. března)

 Platba převodem na bankovní účet:
Číslo účtu města Lanžhot: 86-1845780277/0100 Komerční banka Břeclav
Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a důvod platby.

 Platba

Účet

Variabilní symbol

Za komunální odpad
nálepka na popelnici bude vydána po připsání platby na účet města

86-1845780277/0100

Číslo popisné + 01345 (xxxx01345)

Za psa

86-1845780277/0100

Číslo popisné + 01341 (xxxx01341)

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU 

Sazba činí 10 Kč za každý započatý den pobytu.

 

 POPLATEK ZA KABELOVOU TELEVIZI

-   150 Kč/měsíc    -  1 800 Kč/rok (splatný do 31. března)

 

 OZNÁMENÍ, INZERCE V KABELOVÉ TELEVIZI

   - občané                                       2 Kč/sekunda
   - fyzické, právnické osoby      3 Kč/sekunda

  Platba převodem na bankovní účet:
Číslo účtu Správa majetku města Lanžhot: 43-3686600257/0100 Komerční banka Břeclav
Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a důvod platby.

 Platba

Účet

Variabilní symbol

Za kabelovou televizi

43-3686600257/0100

Číslo popisné

Za inzerci a oznámení v KTV

43-3686600257/0100

12412

 

 

 

Obecně závazná přihláška  - ZDE

ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi (2).pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 117.25 kB

 

ohlášení k míst.poplatku odpady.odt Typ: ODT dokument, Velikost: 5.66 kB

 

PRONÁJEM SÁLU SPOLEČENSKÉHO DOMU

Účet: 43-3686600257/0100
Variabilní symbol: 42132

Pronájem sálu hodinové

 • zájmové sdružení – nekomerční – 100 Kč s DPH/hodinu
 • zájmové sdružení – komerční –     160 Kč s DPH/hodinu
 •  

Pronájem sálu pro akce

 • nekomerční pronájem víkendová akce  4.000 Kč s DPH (bez mobiliáře)
 • nekomerční pronájem víkendová akce 5000 Kč s DPH včetně 20 stolů a židlí
 • komerční pronájem 6.000 Kč bez DPH na akci

 

Ve všech případech úhrada vratné kauce ve výši 5.000 Kč.

 

 

Další poplatky spojené s tímto pronájmem:

 • židle (bílá plastová) - 10 Kč/ks/den
 • stůl interiérový skládací – 20 Kč/ks/den
 • sada pivní set - (stůl a 2 lavice) - 60 Kč/den
 • mobilní oplocení - 5 Kč s DPH/1ks/den + jednorázová vratná kauce 1.000 Kč za celou objednávku

DALŠÍ POPLATKY

 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje............................................10 Kč
  2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje v době konání hodů…..20 Kč
  3. za umístění stavebních zařízení ..............................................................................400 Kč/rok
  4. za umístění reklamních zařízení do 2 m2..............................................................500 Kč/rok
  5. za umístění reklamních zařízení nad 2 m2…….…………………….........................4.000 Kč/rok
  6. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ....................................100 Kč
  7. za umístění zařízení cirkusů ...............................................................................................10 Kč
  8. za umístění skládek do 7 dnů........................................................................................ zdarma
  9. za umístění skládek nad 7 dnů ………………………………………………...................200 Kč/měsíc
  SPLATNOST POPLATKU
 • Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 • Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

 • PLATBA PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET
 •  

  Číslo účtu města Lanžhot: 86-1845780277/0100 Komerční banka Břeclav
  Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a důvod platby.