Lanžhot - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


Technické informace k používání elektronického podpisu

 1. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
 2. Technické parametry přijímaných datových zpráv
 3. Technické parametry přijímaných nosičů
 4. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy
 5. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
 6. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu učinit právní úkony v elektronické podobě

   

Elektronická podatelna městského úřadu Lanžhot


Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv, podepsaných elektronickým podpisem doručovaných městskému úřadu v Lanžhotě.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

 • Městský úřad Lanžhot
  Náměstí 177
  691 51 Lanžhot

 

 1. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  po zařazení zprávy do zpracování obdržíte zprávu:

  Zpráva byla zařazena a zpracována podatelnou Městského úřadu Lanžhot
  dne: DD-MM- RRRR v HH : MM : ss
  Věra Hrubá, referent

  Úřad zasílá zprávu o zařazení nejpozději v druhý pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesílatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení následující den.
   
 2. Technické parametry přijímaných datových zpráv
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, htm, podf, doc, jpg, rtf, txt, xls, dwg.

  Odeslané zprávy musí obsahovat identifikační údaje odesílatele - jméno, příjmení, adresu, název organizace s adresou, případně další, jinak bude písemnost odložena.V případě dalších formátů vzneste dotaz na adresu urad@lanzhot.cz
   
 3. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
 4. Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows), nebo na CD.
   
 5. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
  Zpráva bude označena jako poškozená, zavirovaná, nečitelná, nebo ve špatném formátu, nebude zpracována.
   
 6. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu urad@lanzhot.cz  případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 5 pracovních dnů ode jejich doručení.

  Seznam zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

  Věra Hrubá - podatelna
   
 7. Možné varianty právních úkonů, poskytovaných v elektronické podobě:
   
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podána ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
   
 • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§19) - musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno tímto zaručeným elektronickým podpisem, v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.
  Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
   
 • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú. l. - nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
   
 • Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis - nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.