Lanžhot - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Jak postupovat při kácení dřevin - stručný návod ZDE (87.88 kB) (431.8 kB)

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 
 1. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle §§ 7, 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb. se uplatňuje bez ohledu na to, jestliže se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené (i tzv. nálet) a bez ohledu na to jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.
 2. Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obce, na jejímž katastru dřevina roste. To se vydává ve správním řízení. Žádosti o povolení ke kácení se předkládají na přiloženém tiskopise.
 3. Řízení o povolení ke kácení dřevin je ve smyslu odstavce 1 § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny současně i řízením o uložení náhradní výsadby. Ta může být uložena spolu s následnou péčí o vysazované dřeviny na nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
 4. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
 5. O povolení ke kácení nemůže tedy žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste (nebo tento pozemek alespoň oprávněně neužívá) a dřevinu pouze vysadil, nebo o ni pečuje či je na její existenci jinak zainteresován (např. mu stíní, překáží atd.).
 6. Bez povolení může pokácet dřevinu pouze fyzická osoba, která je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste a to pouze v případě, že se jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se o povolení ke kácení nežádá, ani se neoznamuje. Toto zvýhodnění se netýká právnických osob. Uvedený režim však lze uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim (přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom ).
 7. Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce, není povolení ke kácení rovněž třeba. V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem příslušné obci, která je může pozastavit, omezit či zakázat. Toto písemné oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Uvedený oznamovací režim platí stejně pro fyzické i právnické osoby a lze ho uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim (přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom ).
 8. Při vyplňování formuláře žádosti o povolení ke kácení je nezbytné:
   
 • v odstavci č. 2 uvádět pouze aktuální parcelní čísla pozemků, na nichž dřeviny rostou s určením zda se jedná o parcelní čísla katastru nemovitostí (KN) nebo pozemkového katastru (PK)
   
 • nezaměňovat pojmy obvod a průměr kmene a v odstavci č. 4 uvádět pouze obvod kmene
   
 • v případě složitější lokalizace místa růstu dřevin použít pro jejich zakreslení kopie pozemkové mapy
   
 • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les