Lanžhot - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


Město Lanžhot

Pravidla

pro přijímání a vyřizování petic a stížností

 
Rada města Lanžhot svým usnesením č. 66 ze dne 15.7.2004 na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
s t a n o v í
tato pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností:
 
 
Část I.
Úvodní ustanovení
 
Čl. 1
(1)   Peticí je takové podání, kterým se občan sám nebo společně s jinými obrací na orgány města Lanžhot se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.
(2)   Při vyřizování petic se postupuje v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(3)   Stížností je takové podání, které se bezprostředně týká zájmů stěžovatele a jehož cílem je upozornit na nedostatky v činnosti orgánů veřejné správy, jejichž řešení spadá do působnosti orgánů města Lanžhot, a současně se dovolávat jejich odstranění.
 
Část II.
Petice
 
Čl. 2
Přijímání a evidence petic
(1)   Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v uvedené věci zastupovat. Pokud podpisové archy neobsahují text petice musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena.
(2)   Petice se přijímají na podatelně městského úřadu po celou pracovní dobu pro veřejnost. Příjem petice potvrdí jejich označením razítkem Městského úřadu Lanžhot, č.j. a datem převzetí. Předávajícímu vyhotoví kopii. Příjem petice zaslané poštou potvrdí do 5 dnů od data doručení tomu, kdo petici podává.
(3)   Evidenci petic vede místostarosta města, který také kontroluje postup jejich vyřizování.
(4)   Nepatří-li věc, jíž se petice týká, do působnosti města, postoupí tuto petici do 5 dnů od data doručení příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
 
Čl. 3
Projednávání a vyřizování petic
(1)   Orgán města, jemuž je petice adresována, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Doručením takovéto odpovědi se považuje petice za vyřízenou.
(2)   O způsobu vyřízení petice informuje neprodleně místostarosta starostu města.
 
Část III.
Stížnosti
 
Čl. 4
Přijímání a evidence stížností
(1)   Stížnost může být podána ústně nebo písemně. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit hned, se sepíše zápis. V zápise se uvede, kdo stížnost podává, kdo ji sepisuje, datum sepsání zápisu a obsah stížnosti. Zápis podepíše stěžovatel a vyhotovitel zápisu.
(2)   Stížnosti přijímají všichni pracovníci městského úřadu po celou pracovní dobu pro veřejnost.
(3)   Evidenci stížností vede místostarosta města, který také kontroluje postup jejich vyřizování.
 
Čl. 5
Projednávání a vyřizování stížností
(1)   za vyřízení stížnosti odpovídá místostarosta města.
(2)   Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů od jejího doručení. Ve zvlášť složitých případech může místostarosta tuto lhůtu výjimečně prodloužit až na 60 dnů. O prodloužení je povinen informovat stěžovatele.
(3)   Proti stěžovateli nesmí být činěny žádné přímé ani nepřímé kroky proto, že podal stížnost.
(4)   Stížnost se považuje za vyřízenou, jestliže byla řádně prošetřena, byla učiněna potřebná opatření a stěžovatel o tom byl řádné vyrozuměn.
(5)   V případě, že další stížnost v téže věci neobsahuje upřesnění rozhodujících skutečností, není potřebné tuto stížnost prošetřovat.
(6)   Informace o vyřízení stížnosti předává místostarosta starostovi města a předsedovi kontrolního výboru. Součástí této informace je kopie odpovědi na stížnost.
(7)   Místostarosta předkládá jednou ročně zastupitelstvu města přehled podaných stížností a způsob jejich vyřízení.
 
Část IV.
Závěrečná ustanovení
 
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížnosti nabývají platnosti a účinnost dne schválení radou města.
 
V Lanžhotě 15. července 2004
 
místostarosta města Lanžhot                                                                           starosta města Lanžhot
Josef Bartoš                                                                                                         František Hrnčíř