Město Lanžhot
Město Lanžhot

Revitalizace náměstí

Revitalizace náměstí

 

Návrh rekonstrukce náměstí vzešel z vítězného návrhu tří architektonických studií, kde bylo vybráno řešení od renomovaného studia Kuba & Pilař architekti. Cílem návrhu bylo sjednotit stávající podobu náměstí formou jednotné kamenné dlažby, vymístit stávající parkovací stání, které zaujímá v současnosti velkou plochu náměstí a řešit prostor náměstí primárně jako pěší a pobytový veřejný prostor s vodním prvkem a podiem. Součástí celkové koncepce byla i práce s dešťovými vodami a vyřešení bezbariérového přístupu do kostela. V rámci sadových úprav došlo k návrhu ochranných opatření u dřevin určených k zachování, stávající dřeviny byly nově doplněny o 21 nových středně vzrůstných a velkokorunných dřevin.

 

PROJEKT: Lanžhot - rekonstrukce náměstí

 • Celý prostor náměstí s výjimkou průtahů silnic bude nově vydlážděn, řešené plochy budou primárně určeny pro pohyb chodců.
 • Stávající průtahy silnic budou zachovány ve stávajícím stavu, pouze vozovka průtahu silnice II/425 (od prodejny COOP po faru) bude zúžena na šířku vozovky 7,0 m, díky čemuž bude rozšířen stávající chodník a dojde ke zpomalovacímu dopravnímu efektu na komunikaci.
 • Dále zůstane průjezdná pouze místní komunikace před rodinnými domky na severním okraji náměstí s jednosměrným provozem ve směru ke stávajícímu autobusovému nádraží
 • Před budovou zdravotního střediska zůstane zachováno parkoviště pro osobní automobily (celkem 10 stání), napojené na průtah silnice II/422.
 • Součástí stavby je přeměna autobusového nádraží na parkoviště osobních vozidel. Stávající vozovka bude zúžena a směrově upravena pomocí silničních obrubníků. Samotná vozovka zůstane zachována ve stávajícím stavu. Celkem je zde navrženo 31 kolmých parkovacích stání. Plochy zrušené vozovky budou zatravněny.
 • Před zahájením stavby bude autobusová zastávka přemístěna na nové místo, umístění a návrh nové autobusové zastávky řeší jiná projektová dokumentace.
 • Na severní straně střední části náměstí je navržen vodní prvek. Vodní prvek je tvořen devíti vodními sloupci s vlastními čerpadly, akumulační nádrží, akumulační nádrží na dešťovou vodu, filtračním zařízením a chemickou úpravou vody. Vodní sloupce ústí z trysek, které jsou součástí nerezových boxů osazených v zemi. Technologie úpravy vody vodního prvku je umístěna ve sklepních prostorech plánovaného infocentra.
 • Stavba infocentra na severozápadním okraji náměstí je řešena jinou projektovou dokumentací.
 • V rámci projektové dokumentace je navržena rekonstrukce kabelových rozvodů a stožárů VO v prostoru náměstí a v přilehlých ulicích kolem náměstí.
 • Dále je řešeno nasvětlení přechodů pro chodce a architektonické nasvětlení objektu kostela Povýšení sv. Kříže.
 • Předmětem tohoto projektu jsou nové kabelové rozvody NN pro napájení zásuvkových skříní umístěných v podzemních šachtách v prostoru náměstí a pro napájení nově chystaného informačního centra. Dále pro napájení a ovládání výsuvných sloupků umístěných na obou koncích komunikace pro pěší v prostoru před radnicí.
 • Předmětem tohoto projektu jsou nové kabelové rozvody sdělovacího vedení pro připojení objektu informačního centra na datovou infrastrukturu radnice a datové rozvody pro kameru a WI-FI přístupové body v prostoru náměstí.
 • Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: SO101 – Hlavní prostor náměstí, SO102 – Roh náměstí – řeší jiná projektová dokumentace, SO103 – Farní zahrada – řeší jiná projektová dokumentace, SO104 – Parkoviště, SO301 – Vodní prvek, SO401 – Veřejné osvětlení, SO402 – Elektroinstalace NN, SO403 – Rozvody slaboproudu

 

Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Vojtěch Holub, IČ 03271064, se sídlem J. Skácela 1946, 69662 Strážnice.

 

PROJEKT: Lanžhot – rekonstrukce náměstí, SO801 sadové úpravy

 • S ohledem na celkovou rekonstrukci náměstí a na základě podkladu architektonické studie a dendrologického průzkumu byla doporučena asanace u 13 dřevin a zachování mladého dubu spolu s dvojicí stávajících lip, u kterých byly zachovány habituální vlastnosti dřevin s dobrou vitalitou. Zachováním těchto stromů dojde k částečnému udržení objemové hmoty dřevin na ploše náměstí. Dvojice vybraných lip roste jako samostatná skupina, takže asanací ostatních dřevin nebude příliš ovlivněna.
 • Nově je na ploše náměstí navrženo k výsadbě 21 dřevin (9x Lípa stříbrná „Brabant“, 8x Třešeň ptačí, 4x Jírovec maďal „Baumanii“).
 • Jeden solitérní jírovec před kostelem a tři jírovce v zeleném pásu u silnice budou doplňovat stávající lípy. Skupina osmi okrasných třešní u vodního prvku je navržena v pravidelném rastru a devět lip je navrženo v dvouřadé aleji kolem komunikační cesty náměstím.
 • Stromy v zeleném pásu budou vysazeny do zeminy s částečným doplněním strukturálního substrátu. Zelený pás bude řešen jako kombinovaná okrasná výsadba trvalek se zapojením nízkých keřů, především třezalek a okrasných šeříků.
 • Všechny dřeviny navržené v dlažbě budou vysazeny do prokořenitelných buněk vyplněných namíchaným substrátem s přidáním hydrogelů a mykorhizních látek. Dřeviny v dlažbě budou navzájem propojeny kořenovými mosty. Kolem každé dřeviny je vytvořen pravidelný prokořenitelný prostor 4 x 4 m, s výškou buněk 1,2 m + kořenové mosty s šířkou 1,2 m. Celkově odpovídá vytvořený prokořenitelný prostor ploše 337 m².
 • Návrh rekonstrukce náměstí zároveň pracuje s využitím dešťových vod. Vodu ze střechy kostela svádí do nádrže s následným čerpání na zálivku. Dešťové vody z plochy náměstí jsou rozváděny ke kořenům jednotlivých dřevin formou navržených povrchových svodů s následným napojením na závlahové podzemní trubice.

 

Zpracovatelem projektové dokumentace je Studio VERDE, kancelář Břeclav, Zámecké nám. 6/8, Břeclav 690 02, IČ: 04167775  

 

 

Celkový předpokládaný rozpočet projektu:       76.612.860,61 Kč

Výše dotace:        16.674.435,13 Kč

Realizace projektu:    2025 - 2026

 

DOKUMENTY

Celková situace Typ: PDF dokument, Velikost: 1.48 MB

Půdorys Typ: PDF dokument, Velikost: 761.39 kB

Půdorys Typ: PDF dokument, Velikost: 686.11 kB

Ochrana stromů Typ: PDF dokument, Velikost: 1.14 MB

Koordinační situační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 1.74 MB

Výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 477.99 kB

Výkres IS a odvodnění.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 477.99 kB

Výkres dopravního značení.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 394.83 kB

Dendrologický průzkum.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 160.62 kB Typ: PDF dokument, Velikost: 160.62 kB

 

 

 

 

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů