Novinky

Novinky

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

KONKURZ

Typ: ostatní
obrázekRada města Lanžhot ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Masarykovy základní školy Lanžhot, okres Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem: Masarykova 730/22, 691 51 Lanžhot,IČ: 65267281


Požadavky:

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
 • organizační a řídící schopnosti pro výkon funkce ředitele školy

   

  K přihlášce přiložte:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 6. originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),

 

Předpokládaný termín nástupu na místo ředitele/ředitelky: leden 2020

 

Náležitosti písemné přihlášky:

Název konkurzního řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení, datum a podpis. 

 

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 12.00 hodin dne 4. 10. 2019  na adresu: Město Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy „Konkurz - neotvírat“ a adresou odesílatele.

 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Ladislav Straka

                                                                                                                                 starosta města Lanžhot

 


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 9. 2019 07:52
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK